top of page

Time Out

אפליקציה חדשה תסייע לנשים במצוקה במרחב הציבורי

Mar 10, 2021

Intro

SafeUP שפותחה בעידוד העירייה מבוססת על רשת מתנדבות שזמינות בכל רגע לספק סיוע לנשים. המשתמשות עוברות תהליך אימות ופרטיהן נשמרים

bottom of page